top of page

Welcome back Sophie!


No dem Transfert vum Jil Jeanpierre vun Walfer op Bartréng, si mir frouh annonçéieren ze kënnen, dass och Sophie Sunnen naechst Saison fir Sparta-Dammen waert spillen. No engem Joër zu Esch begréissen maer Sophie erëm « heiheem » an wënschen vill Erfolleg fir déi kommend Saison!


102 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page