top of page

Sponsor & Partner Evening

Den 15 März haten d'Sparta Bartreng hier Partner op en flotten Owend an Atert invitéiert. No der Usproch vum President Romain Hoffmann, hunn mer den Owend bei engem Patt an engem gudden Maufel vun LetzeBurger auskléngen gelooss. Mir drecken all eisen Partner an awer och den Responsabelen vun der Gemeng Bartreng en groussen Merci fir hier Ënnerstëtzung an hiert Vertrauen an eisen Veräin aus.


Mir free'en eis op eng weider flott Zesummenaarbecht mat eisen Partner.


Well dir och zu der grousser Sparta Famill gehéieren an en flott Partenariat mat eis agoen, dann mellt Iech gären ennert www.sparta.lu/contact.


Zesumme staark!

BBC Sparta Bartreng

35 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page