top of page

Jil Jeanpierre joins Sparta Bertrange!

Updated: Sep 3, 2020

Sparta Bartreng as frouh matdeelen ze kennen, dass déi fréiher Spillerinn vun der Résidence

Walfer ab naechster Saison eis Dammenekipp waert verstaerken.

Wëllkomm an der Sparta Famill Jil!!

82 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page