top of page
  • cf

Coaches Meurs and Wulff extend their contract

Lëtzebuergesch - English version below:

De BBC Sparta Bartreng ass frou mattzedeelen, dass de Kontrakt mam Headcoach vun eiser Härenequipe Pascal Meurs konnt em e weidert Joer verlängert ginn. D'Entwécklung vun der Equipe, den eenzelne Spiller an der Spillweis ass säit dem Restart ganz positiv. Och d'Resultater vun eise Matcher, an deene mir ouni Profi ugetruede sinn, si besser wéi vill Leit erwaart haten an haten haut matt der Victoire géint de Champion Esch hieren Héichpunkt. De Prozess fir eis eege Spiller optimal weiderzeentwécklen ass voll am gaangen a mir si frou, dass mir weiderhin op déi fachlech a mënschlech Kompetenze vum Pascal Meurs kënne bauen.

Doniewt huet d'Sparta d'Zesummenaarbecht mam Assistant Coach a Jugendtrainer Chris Wulff em e weidert Joer verlängert. De Chris bleiwt weiderhin e wichtege Pilier an der Entwécklung vun der Equipe an de Spiller a wäert och an Zukunft de Wee vun eise jonken Talenter mattgestalten.

English version:

BBC Sparta Bertrange is happy to announce the contract extension of our Senior Headcoach Pascal Meurs by one year. The development of our team, the players individually and the playing style is very positive since the restart and tonight, we could even beat Champion Basket Esch in fantastic game. In addition, all the results of the games (without pro player) are much better than many people expected. The process to develop our own players will continue and we are happy to count on the knowledge and leadership of Pascal Meurs for the future.

Furthermore Sparta extended the contract with Senior Assistant Coach and Youth Coach Chris Wulff for the next season. Chris is a very important part of the development process of the team and the players and will also continue to help the young players to progress for the future.806 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page